ใบสมัครเข้าประกวดรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลประกอบการ

ปี 2565 (ถ้ามี) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
รายได้
กำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเป็นเลิศ

ผลที่ได้รับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลประกอบอื่นๆ


นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ประสานงานโครงการ THAILAND TOP SME AWARDS 2023
โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200 , 081-8180697
ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ประสานงาน
โครงการ THAILAND TOP SME AWARDS 2023
โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 3200 , 081-8180697