งานมอบรางวัลสุดยอด SMEs แห่งปี
THAILAND TOP SME AWARDS 2023

จัดโดย BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ด้วยความร่วมมือของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์การจัดงาน
 • เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ
 • เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
คุณสมบัติของผู้ประกอบการในการพิจารณารางวัล
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ประเภทบริษัทจำกัด ประเภทบริษัท(มหาชน)จำกัด ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นกรณีธุรกิจสตาร์ทอัพ
 2. เป็นผู้ประกอบการนามนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามภาคธุรกิจ ดังนี้
ภาคธุรกิจ วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium)
การจ้างงาน รายได้ การจ้างงาน รายได้
ภาคการผลิต ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ภาคการค้าและบริการ ไม่เกิน 30 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 1. ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัญชาติไทย และผู้บริหารสูงสุดมีสัญชาติไทย
 2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
 3. เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ไม่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณี
ประเภทรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023
รางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่เน้นผลประกอบการของธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านรายได้ และกำไร โดยพิจารณาบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) โดยคัดแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 ประเภทอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ 2 กลุ่ม รวมเป็น 10 รางวัล ได้แก่

 • การผลิต
 • การบริการ
 • การจัดจำหน่าย
 • การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

โดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาดธุรกิจคือ

 • ขนาดย่อม (ตามเกณฑ์ธุรกิจขนาดย่อม)
 • ขนาดกลาง (ตามเกณฑ์ธุรกิจขนาดกลาง)

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)
เกณฑ์ด้านการเงิน (การเติบโตของรายได้และกำไร 3 ปี, ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์, ส่วนของผู้ถือหุ้น) 70 คะแนน
การบริหารจัดการ 10 คะแนน
แผนการดำเนินงาน 10 คะแนน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน
2. รางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจที่นำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การบริการ หรือการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยประกอบไปด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

2.1 รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น

2.2. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในการให้บริการยอดเยี่ยมแห่งปี

2.3. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ยอดเยี่ยมแห่งปี

2.4. รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการออกแบบสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ยอดเยี่ยมแห่งปี

2.5. รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี

รางวัลสำหรับธุรกิจที่พัฒนาหรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล

2.6. รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี 

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหรือใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน ทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ หรือการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น

2.7. รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนวัตกรรมด้านการขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ที่โดดเด่นแห่งปี

2.8. รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี

รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในด้านการผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาลดแรงงานในการผลิต

2.9. รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี

รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การให้บริการการออกแบบ การพัฒนา การก่อสร้าง ที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.10. รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี

รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการจัดจำหน่าย ทั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย การขายปลีก การขายส่งสินค้าที่มีความโดดเด่นแห่งปี

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)
การบริหารจัดการ 10 คะแนน
แนวคิดธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
แผนการดำเนินงาน 10 คะแนน
การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า 10 คะแนน
คะแนนตามประเภทรางวัล 30 คะแนน
ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 30 คะแนน

 

3. รางวัลด้านความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจชุมชน และ ESG จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจที่มีความเป็นโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจชุมชน และ ESG โดยประกอบไปด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

3.1 รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี

3.2 รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี

3.3 รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนแห่งปี

3.4 รางวัลธุรกิจการเกษตรชีวภาพแห่งปี

3.5 รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพแห่งปี

3.6 รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี

3.7 รางวัลธุรกิจชีวภาพแห่งปี

3.8 รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี

3.9 รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี

3.10 รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)
แนวคิดและรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ESG 70 คะแนน
แผนการดำเนินงาน 10 คะแนน
การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า 10 คะแนน
ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 10 คะแนน
ขั้นตอนการพิจารณารางวัล
การพิจารณารางวัลมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
รับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566
พิจารณาผู้สมัครที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลแต่ละประเภท 16 -30 กันยายน 2566
พิจารณารางวัล 1 – 30 ตุลาคม 2566
แจ้งผู้รับรางวัล 1 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลจะได้รับ

 1. เข้ารับรางวัลจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานในงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น
 2. บทสัมภาษณ์ความสำเร็จในประเภทรางวัลที่ได้รับในหนังสือสุดยอด SMEs แห่งปี THAILAND TOP SME AWARDS 2023
 3. เทปบันทึกภาพการรับรางวัลทางสถานีโทรทัศน์
 4. รางวัลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ตลอดไป เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กร