หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021

คุณสมบัติของผู้ประกอบการในการพิจารณารางวัล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการพิจารณารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ประเภทบริษัทจำกัด ประเภทบริษัท(มหาชน)จำกัด ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นกรณีธุรกิจสตาร์ทอัพ
 2. เป็นผู้ประกอบการนามนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามภาคธุรกิจดังนี้

ภาคธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดย่อม (Small)

วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium)

การจ้างงาน

รายได้

การจ้างงาน

รายได้

ภาคการผลิต

ไม่เกิน 50 คน

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ไม่เกิน 200 คน

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ภาคการค้าและบริการ

ไม่เกิน 30 คน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 คน

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

 1. ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัญชาติไทย และผู้บริหารสูงสุดมีสัญชาติไทย
 2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
 3. เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ไม่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณี 

 

ประเภทรางวัล  THAILAND TOP SME AWARDS 2021

รางวัล  THAILAND TOP SME AWARDS 2021 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. รางวัลประเภทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่เน้นผลประกอบการของธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านรายได้ และกำไร โดยพิจารณาบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561-2563) โดยคัดแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5 ประเภทอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจ 2 กลุ่ม รวมเป็น 10 รางวัล ได้แก่

  • การผลิต
  • การบริการ
  • การจัดจำหน่าย
  • การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
  • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

โดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาดธุรกิจคือ

  • ขนาดย่อม (ตามเกณฑ์ธุรกิจขนาดย่อม)
  • ขนาดกลาง (ตามเกณฑ์ธุรกิจขนาดกลาง)

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

เกณฑ์ด้านการเงิน (การเติบโตของรายได้และกำไร 3 ปี, ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์, ส่วนของผู้ถือหุ้น)

70 คะแนน

การบริหารจัดการ

10 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10 คะแนน

 

  2. รางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจที่นำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การบริการ หรือการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ  โดยประกอบไปด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

2.1 รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี

- รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในด้านการผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาลดแรงงานในการผลิต

2.2. รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินแห่งปี

- รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการใช้นวัตกรรมในการบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน การประกันภัยที่โดดเด่น

2.3. รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี

- รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหรือใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน ทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ หรือการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น

2.4. รางวัลนวัตกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี

- รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนวัตกรรมด้านการขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ที่โดดเด่นแห่งปี

2.5. รางวัลนวัตกรรมด้านสุขภาพแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการบริการหรือผลิตสินค้าด้านสุขภาพ ทั้งด้านการดูแล บำบัด รักษาสุขภาพของคนทุกวัยที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.6. รางวัลนวัตกรรมด้านอาหารแห่งปี 

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การบริการด้านอาหารที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.7. รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การให้บริการการออกแบบ การพัฒนา การก่อสร้าง ที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.8. รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการจัดจำหน่าย ทั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย การขายปลีก การขายส่งสินค้าที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.9. รางวัลนวัตกรรมด้านการเกษตรแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความโดดเด่นแห่งปี

2.10. รางวัลธุรกิจดิจิตอลแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่พัฒนาหรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

การบริหารจัดการ

10 คะแนน

แนวคิดธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์

10 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

คะแนนตามประเภทรางวัล

30 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

30 คะแนน

 

  3. รางวัลด้านความเป็นเลิศ จำนวน 10 รางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกิจที่มีความเป็นโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยประกอบไปด้วยรางวัลดังต่อไปนี้

3.1. รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา จนสามารถได้ผลลัพธ์เป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

งบประมาณการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการ และผลลัพธ์ของงานวิจัย

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.2. รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแผนธุรกิจ แผนการตลาดที่โดดเด่น ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แผนธุรกิจ และผลลัพธ์ที่ได้ตามแผน

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.3. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ และมีคุณสมบัติการใช้งานที่โดดเด่น

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

คุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.4. รางวัลธุรกิจเพื่อสังคม

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด วัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.5. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี 

- รางวัลสำหรับวิสาหกิจที่ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาชุมชนมาพ้ฒนาต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด วัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.6. รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความโดดเด่นแห่งปี

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด วัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.7. รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Business)

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด วัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.8. รางวัลธุรกิจครอบครัวแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.9 รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีบริการที่ดีเลิศ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้ใข้บริการ

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด และรูปแบบของการบริการที่เป็นเลิศ

70 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

ผลประกอบการ (แนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน) 

10 คะแนน

 

3.10. รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี

- รางวัลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความโดดเด่นแห่งปี

เกณฑ์การพิจารณารางวัล

เกณฑ์การพิจารณา

น้ำหนัก (รวม 100 คะแนน)

แนวคิด วัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินของสตาร์ทอัพ

80 คะแนน

แผนการดำเนินงาน

10 คะแนน

การตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

10 คะแนน

 

ขั้นตอนการพิจารณารางวัล

การพิจารณารางวัลในส่วนของธพว. มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

วันที่

หมายเหตุ

รับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564

พิจารณาลูกค้าที่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลแต่ละประเภท

1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564

สัมมนา “สู่สุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคหลังโควิด”

กรกฎาคม 2564

เชิญผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณารางวัลเข้าร่วมสัมมนา

พิจารณารางวัลรอบที่ 1

1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564

พิจารณารางวัลรอบที่ 2

1 กันยายน – 15 กันยายน 2564

แจ้งผู้รับรางวัล

16 กันยายน 2564

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการพิจารณารางวัล และวันที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สิ่งที่ผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลจะได้รับ

 1. เข้ารับรางวัลจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานในงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น
 2. บทสัมภาษณ์ความสำเร็จในประเภทรางวัลที่ได้รับในหนังสือสุดยอด SMEs แห่งปี THAILAND TOP SME AWARDS 2021
 3. เทปบันทึกภาพการรับรางวัลทางสถานีโทรทัศน์ 
 4. รางวัลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้ตลอดไป เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กร